Privacybeleid

PRIVACYBELEID EN COOKIESBELEID

INTERNET SERVICE WWW.TAPISO.NL

§1 BASISINFORMATIE OVER DE SERVICE

Dit privacybeleid beschrijft de rechten en plichten van de gebruikers van de website http://www.tapiso.nl.

§2 VERKLARENDE WOORDENLIJST

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid en cookiebeleid van de website http://www.tapiso.nl :

 • Persoonsgegevens – betekent persoonsgegevens die een reeks informatie over een natuurlijke persoon vormen waarmee deze kan worden geïdentificeerd;
 • Contactformulier – betekent een formulier waarin Bezoekers of Websitegebruikers informatie en vragen plaatsen om informatie over de activiteiten van de Website te ontvangen;
 • Operator – betekent TAPISO Sp. z o.o., gevestigd in Warszawa, op het adres: al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer: 0000947758, met REGON: 521063247, NIP: 5252893112, met een aandelenkapitaal van 20 000PLN (in woorden: twintigduizend zloty);
 • Beheerder – beheerder van persoonsgegevens – TAPISO Sp. z o.o. met statutaire zetel in Warszawa, op het adres: al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, ingeschreven in het ondernemersregister van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer : 0000947758, met REGON: 521063247, NIP: 5252893112, met een aandelenkapitaal van 20 000 PLN (in woorden: twintigduizend zloty);
 • Website – betekent de website op het internetadres http://www.tapiso.nl ;
 • Gebruikersaccount – een apart deel van de Website samen met een team van IT-oplossingen die het gebruik van geselecteerde Diensten door Gebruikers mogelijk maken; De account wordt aangemaakt als gevolg van registratie en wordt bijgewerkt op basis van de gegevens van de Gebruiker;
 • Bezoeker – betekent elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt en de middelen ervan gebruikt via het internet, zonder zich op de Website te registreren als Gebruiker .
 • Gebruiker – betekent elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt en de middelen ervan gebruikt via het internet (Bezoeker), na zich te hebben aangemeld als gebruiker van de website.

  §3 PRIVACYBELEID

  1. Het privacybeleid van de Website is een document dat betrekking heeft op de bescherming en verwerking van Persoonsgegevens van Gebruikers en Bezoekers. Het beleid definieert de regels voor het waarborgen van de privacy van Gebruikers en Bezoekers op basis van de volgende wettelijke bepalingen:
  • Verordening van het Europees Parlement en de Raad 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming, GDPR);
  • Wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Staatsblad, punt 1000);
  • de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Staatsblad 2019, punt 123);
  • Wet van 16 juli 2004, Telecommunicatiewet ( i.e. van 2018, item 1954, zoals gewijzigd).
 1. Het gebruik van de Website vindt plaats via een beveiligde verbinding. Informatie die via de Website wordt verzonden en ontvangen, is privé.

  §4 HET BEKIJKEN VAN DE SERVICEBRONNEN DOOR DE GEBRUIKER
  Het opslaan van vragen van Gebruikers en Bezoekers op de server vereist geen verwerking van Persoonsgegevens, omdat de gegevens niet worden gekoppeld aan specifieke personen die op de Website surfen. De bronnen die door de Gebruiker of Bezoeker worden bekeken, worden geïdentificeerd door URL-adressen en hebben betrekking op:

 • openbaar IP-adres van het eindapparaat waar de aanvraag vandaan kwam;
 • Namen van gebruikersstations – identificatie uitgevoerd door het http-protocol, indien mogelijk;
 • tijd van aankomst van de aanvraag;
 • de eerste regel van het http-verzoek;
 • http-antwoordcode;
 • het aantal gegevens dat door de server is verzonden;
 • de URL van de pagina die eerder door de Gebruiker is bezocht (de zogenaamde referrer-link) – als de Website is geopend via een externe link;
 • browserinformatie;
 • informatie over fouten die zijn opgetreden tijdens de uitvoering van de http-transactie.

  §5 COOKIES BELEID

  1. cookies ” techniek . Een cookie (ook wel “cookie” genoemd) is een klein bestand met informatie dat door de Website op het eindapparaat van de Bezoeker wordt opgeslagen in verband met het gebruik van de Website door de Bezoeker.
  2. De ” cookies ” techniek maakt het niet mogelijk om Persoonsgegevens en adressen van de Bezoeker of vertrouwelijke informatie van zijn computer te verzamelen. De ” cookies ” techniek maakt het alleen mogelijk om het informatieprofiel te definiëren waarin de Bezoeker geïnteresseerd is. Op deze manier maken de verzamelde gegevens het mogelijk om het totale verkeer van Bezoekers op de Website te bestuderen en voor statistische doeleinden.
  3. De ” cookies ” techniek is om de goede werking van de Website te garanderen, anonieme statistieken te verzamelen om te helpen bepalen hoe de inhoud op de Website wordt gebruikt en om Bezoekers informatie en advertenties te presenteren die zijn afgestemd op hun voorkeuren.
 1. De bezoeker kan zelf bepalen hoe cookies op zijn computer worden opgeslagen. Dit doet u door de instellingen/voorkeuren in de webbrowser te wijzigen. De standaardinstellingen van populaire browsers staan meestal toe dat cookies worden opgeslagen. Door gebruik te maken van de Website gaat de Bezoeker akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de browserinstellingen. Het is ook mogelijk om de Website te gebruiken zonder cookies te gebruiken en op te slaan, maar dan zijn mogelijk niet alle websitefuncties beschikbaar.
 2. Als onderdeel van de website gebruiken we de volgende soorten cookies :
  • “Sessie” – deze worden opgeslagen op het eindapparaat van de Bezoeker totdat deze de Website verlaat of de webbrowser uitschakelt;
  • “Permanent” – deze worden opgeslagen op het eindapparaat van de Bezoeker gedurende de tijd die is opgegeven in de parameters van het cookiebestand of totdat ze door de Bezoeker worden verwijderd;
  • “Prestaties” – hiermee kan informatie worden verzameld over het gebruik van de Website;
 • “Noodzakelijk” – het gebruik van diensten die beschikbaar zijn op de Website mogelijk maken;
 • “Eigen” – geplaatst door de Website;
 • “Extern” – afkomstig van een website buiten de Website;
 • “Adverteren” – advertenties op andere websites aanpassen aan de voorkeuren van de Bezoeker;

  §6 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

  1. De Website verwerkt geen gegevens van Bezoekers, tenzij de Bezoeker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens en toestemming heeft gestuurd samen met het Contactformulier of door toestemming te geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens om hem een nieuwsbrief te sturen.
  2. De Website verwerkt de volgende categorieën gegevens van Gebruikers: naam, achternaam, adres, e-mailadres, gedragsgegevens met betrekking tot activiteit op de Website.
 1. De beheerder van persoonsgegevens van Bezoekers die hebben ingestemd met de verwerking van hun persoonsgegevens en Gebruikers, evenals entiteiten die een klacht hebben ingediend met betrekking tot het gebruik van de Website is TAPISO Sp. z o.o. met zetel in Warszawa, op het adres: al. Solidarności 68/121, 00-240 Warszawa, ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank gehouden door de Arrondissementsrechtbank voor Warschau, XII Commerciële Afdeling van het Nationale Rechtbank Register onder KRS nummer: 0000947758, met REGON: 521063247 NIP: 5252893112, met een aandelenkapitaal van 20 000 PLN (in woorden: twintigduizend zloty) volledig betaald.
 2. De persoonsgegevens van bezoekers kunnen worden verwerkt op basis van art. 6 sec. 1 lit. a GDPR alleen worden verwerkt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de toestemming die de Bezoeker heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, die is verzonden aan de Operator via het Contactformulier of bij het bestellen van een nieuwsbrief of in het geval van het aanmaken van een Gebruikersaccount.
 3. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door de Beheerder verwerkt op grond van art. 6 sec. 1 lit. b GDPR alleen voor het bijhouden van de Gebruikersaccount en het waarborgen van de mogelijkheid om gebruik te maken van de Website-functionaliteiten die voor de Gebruiker beschikbaar zijn.
 4. Persoonsgegevens van entiteiten die een klacht hebben ingediend, worden door de Beheerder verwerkt op grond van art. 6 sec. 1 lit. c GDPR alleen verwerkt om de klacht in behandeling te nemen en worden verwerkt zolang dit nodig is om de hoogste kwaliteit van dienstverlening op de Website te waarborgen.
 5. Persoonsgegevens van entiteiten die een aankoop hebben gedaan op de Website worden verwerkt om het verkoopcontract uit te voeren conform art. 6 sec. 1 lit. b GDPR en worden verwerkt zolang dit nodig is om het contract uit te voeren en eventuele klachten of garanties van de gekochte goederen in behandeling te nemen.
 6. De beheerder mag de persoonsgegevens van de in para. 3-7 hierboven vermelde entiteiten, overeenkomstig Art. 6 sec. 1 lit. f GDPR, indien dit noodzakelijk is met het oog op de legitieme belangen die door de beheerder worden nagestreefd.
 7. De beheerder kan de persoonsgegevens van de in para. 3-7 hierboven genoemde entiteiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op verzoek van wetshandhavingsinstanties, andere overheidsinstanties, de Politie en andere diensten. Voor het verstrekken van persoonsgegevens is in dit geval geen toestemming nodig van de personen van wie de gegevens worden gedeeld.
 8. De entiteiten waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1. 3-7 hierboven, in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot de gegevens, het recht om de gegevens te corrigeren, en het recht om gegevensoverdracht te vragen, het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit.
 9. De entiteiten waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1. 3-7 hierboven, heeft u het recht om gegevens te verwijderen, het recht om de gegevensverwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, tenzij algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen of de aard van de juridische relatie tussen de aangegeven entiteit en de Beheerder zich hiertegen verzetten.
 10. Als de Gebruiker Persoonsgegevens van andere personen op de Website plaatst (waaronder hun naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), dan mag hij dit alleen doen als dit niet in strijd is met de bepalingen van de algemeen geldende wetgeving.
 11. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte. Persoonsgegevens kunnen aan derden worden toevertrouwd om gebruik te maken van de diensten van een e-mailprovider, juridische diensten te verlenen en de IT-website te gebruiken.

In verband met het verlenen van diensten kunnen Persoonsgegevens worden toevertrouwd aan externe entiteiten die diensten verlenen aan de Operator, waaronder met name leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de werking van IT-systemen, entiteiten die juridische diensten verlenen, marketingbureaus (in het kader van marketingdiensten die voor de Operator worden verleend) en een leverancier van goederen die op de Website worden gekocht.

§7 PERIODE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De periode van verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder is afhankelijk van het soort dienst dat wordt geleverd en het doel van de verwerking. In de regel worden de gegevens verwerkt voor de duur van de dienst, totdat de toestemming wordt ingetrokken of een doeltreffend bezwaar tegen de gegevensverwerking wordt gemaakt in gevallen waarin de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking het gerechtvaardigde belang van de Beheerder is.

2. De periode voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden verlengd als de verwerking noodzakelijk is om vorderingen vast te stellen en na te komen of om verweer te voeren tegen vorderingen, en daarna alleen als en voor zover dit wettelijk vereist is. Na afloop van de verwerkingsperiode worden de gegevens onherroepelijk gewist of anoniem gemaakt.

§8 SLOTBEPALINGEN

 1. De Beheerder behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid en het cookiebeleid van de Website te wijzigen om ervoor te zorgen dat het up-to-date is en voldoet aan de toepasselijke wetgeving. De wijziging van het Privacybeleid van de Website kan ook het gevolg zijn van wijzigingen in technologie, methoden, doeleinden of wettelijke gronden voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers.
 2. Vragen over dit Privacybeleid en het cookiebeleid van de Website, met inbegrip van de verwerking van de Persoonsgegevens van Gebruikers en het privacybeleid, moeten naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: rodo@tapiso.com.
 3. De laatste wijzigingen in het Privacybeleid en het cookiebeleid van de Website zijn doorgevoerd op 02.11.2023

Wij waarderen de privacy van gebruikers

We gebruiken cookies om de kwaliteit van het browsen te verbeteren, advertenties of inhoud weer te geven die is aangepast aan de individuele behoeften van gebruikers en om het verkeer op de site te analyseren. Door op de knop "Accepteer alles" te klikken, geef je toestemming voor ons gebruik van cookies.