Algemene voorwaarden

Standaard zakelijke voorwaarden en klanteninformatie

I. Standaard handelsvoorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u als leverancier (Tapiso Sp. z o.o.) via de website tapiso.nl met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van uw eigen voorwaarden, indien nodig, uitgesloten.

(2) Een ‘consument’ in de zin van de volgende regels is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit die, in overweldigende mate, niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten. De term ‘zakenman’ verwijst naar elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of wettelijk verantwoordelijk partnerschap die een juridische transactie sluit in het kader van zijn/haar onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van producten.

(2) Zodra u het betreffende product op onze website plaatst, doen wij u via het online-winkelwagensysteem een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de in de artikelbeschrijving genoemde voorwaarden.

(3) De koopovereenkomst vindt als volgt plaats via het online-winkelwagensysteem:

De producten die bestemd zijn voor aankoop worden verplaatst naar de “winkelwagen”. U kunt de winkelwagen selecteren met behulp van de juiste knoppen op de navigatiebalk en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen.

Nadat u naar de pagina “Afrekenen” bent gegaan en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevoerd, krijgt u uiteindelijk de bestelgegevens nog een keer te zien in de vorm van een besteloverzicht.

Als je een systeem voor directe betaling gebruikt (bijv. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, directe overboeking) als betalingsmethode, word je ofwel naar de pagina met het besteloverzicht in onze online shop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als je wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor direct betalen, moet je de juiste gegevens kiezen en/of invoeren. Tot slot worden op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop, de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u nogmaals de mogelijkheid om alle informatie op de besteloverzichtspagina te bekijken of te wijzigen (u kunt ook de knop “Terug” van uw webbrowser gebruiken), of om de aankoop te annuleren.
Door op de knop “Kopen” te klikken om de bestelling te verzenden, verklaart u akkoord te gaan met de bestelling op een juridisch bindende manier waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

(4) U bent niet gebonden aan uw vragen over het maken van een aanbod dat aan ons is overgebracht. Wij doen u een tekstueel en bindend aanbod (bijv. via e-mail), dat u binnen een termijn van 5 dagen kunt accepteren.

(5) De uitvoering van de bestelling en het verzenden van alle gegevens die nodig zijn voor het sluiten van het contract, vinden plaats via e-mail, op een gedeeltelijk geautomatiseerde manier. Daarom moet je ervoor zorgen dat het e-mailadres dat je bij ons hebt opgegeven het juiste is en dat de ontvangst van de e-mails gegarandeerd is. In het bijzonder moet u ervoor zorgen dat de e-mails niet worden geblokkeerd door een SPAM-filter.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het gaat om vorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven tot de volledige betaling van de koopprijs ons eigendom.

(3) Als u een zakenman bent, gelden bovendien de volgende voorwaarden:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet worden verpand of als zekerheid worden overgedragen voordat de eigendom van deze goederen is overgegaan.

b) U kunt de goederen in het kader van een ordentelijke transactie doorverkopen. In dit verband staat u hierbij alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u ten gevolge van de doorverkoop toekomt aan ons af en wij aanvaarden de overdracht. Bovendien bent u gemachtigd om de vordering in kwestie te innen. Als u echter niet op een ordentelijke manier aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

c) In geval van samenvoeging van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, verwerven wij mede-eigendom van de nieuw gevormde zaak. Dit mede-eigendom komt overeen met de verhouding tussen de factuurwaarde van de voorbehouden goederen en de andere verwerkte goederen op het moment van verwerking.

d) Als u een dergelijk verzoek doet, zijn wij verplicht om de ons toekomende zekerheden vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overstijgt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht om het product onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en uw klachten onmiddellijk schriftelijk aan ons en het transportbedrijf mee te delen. Zelfs als u niet aan dit verzoek voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Als een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, geldt de afwijking alleen dan als overeengekomen, als u hierover vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons werd geïnformeerd en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten werd overeengekomen.

(4) Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen over de kwaliteit van de goederen, maar niet andere reclame, publieke aanbiedingen en verklaringen van de fabrikant.

b) In het geval van gebreken zullen wij, naar onze keuze, garantie verlenen door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. Als het verhelpen van de gebreken mislukt, kunt u, naar eigen keuze, een prijsvermindering eisen of van het contract afzien. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van de goederen of het gebrek of andere omstandigheden anders aangeven. In geval van het verhelpen van gebreken zijn wij niet verplicht de hogere kosten te dragen die voortvloeien uit het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, tenzij dit vervoer in overeenstemming is met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet

– voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade die aan ons te wijten is en die het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid;
– voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben verondersteld;
– in het geval van zaken die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en het gebrek ervan hebben veroorzaakt;
– in het geval van wettelijke regresrechten die u tegen ons kunt doen gelden in verband met rechten die voortvloeien uit gebreken.

§ 5 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Deze rechtskeuze geldt alleen voor klanten als dit niet leidt tot een herroeping van de bescherming die wordt gewaarborgd door de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de betreffende klant zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft (benefit-of-the-doubt principle).

(2) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Wij waarderen de privacy van gebruikers

We gebruiken cookies om de kwaliteit van het browsen te verbeteren, advertenties of inhoud weer te geven die is aangepast aan de individuele behoeften van gebruikers en om het verkeer op de site te analyseren. Door op de knop "Accepteer alles" te klikken, geef je toestemming voor ons gebruik van cookies.