Privacy en Cookie Policy

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

VAN DE WEBSITE WWW.TAPISO.NL         §1 BASISINFORMATIE OVER DE WEBSITE

Dit privacybeleid betreft de rechten en plichten van de gebruikers van de website http://www.tapiso.nl.

         § 2 VERKLARENDE WOORDENLIJST

Voor de doeleinden van dit privacy- en cookiebeleid van de website http://www.tapiso.nl worden de hiernavolgende begrippen met de daarnaast vermelde betekenis gehanteerd:

 • Persoonsgegevens – persoonsgegevens die een geheel van informatie vormen over een natuurlijke persoon aan de hand waarvan deze persoon kan worden geïdentificeerd;
 • Contactformulier – een formulier waarmee Bezoekers of Gebruikers van de Website informatie en vragen kunnen indienen met het oog op het ontvangen van informatie over de werking van de Website;
 • Exploitant – TAPISO, sise à Gowarczów, adresse : al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów, ingeschreven in het Poolse Rijksregister voor Ondernemingen KRS onder nummer: 0000721775, in het bezit van het statistische nr. REGON: 369631513, fiscaal id.nr. NIP: 5252742330, met een aandelenkapitaal van 20 000 PLN (zegge: twintigduizend zloty);
 • Verwerkingsverantwoordelijke – Persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens - TAPISO, sise à Gowarczów, adresse : al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów, ingeschreven in het Poolse Rijksregister voor Ondernemingen KRS onder nummer: 0000721775, in het bezit van het statistische nr. REGON: 369631513, fiscaal id.nr. NIP: 5252742330, met een aandelenkapitaal van 20 000 PLN (zegge: twintigduizend zloty);
 • Website - website op het internetadres http://www.tapiso.eu;
 • Gebruikersaccount – een apart onderdeel van de Website met een reeks IT-oplossingen die de Gebruiker in staat stelt om gebruik te maken van geselecteerde gebruikersdiensten; een Account wordt aangemaakt door zich te registreren en wordt bijgewerkt op basis van de Gebruikersgegevens;
 • Bezoeker – elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt en die via het internet gebruikmaakt van de middelen ervan zonder zich op de Website te registreren als Gebruiker.
 • Gebruiker – elke natuurlijke persoon die de Website bezoekt, die via het internet (van de Bezoeker) gebruikmaakt van de middelen ervan en die is ingelogd als gebruiker van de website.

  § 3 PRIVACYBELEID
 1. Het Privacybeleid van de Website is een document dat handelt over de bescherming en verwerking van de Persoonsgegevens van Gebruikers en Bezoekers. Het Beleid bevat de beginselen voor de waarborging van de privacy van Gebruikers en Bezoekers op basis van de hiernavolgende wettelijke bepalingen:
 • verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).
 • Poolse wet op de persoonsgegevens van 10 mei 2018 (PB, volgnr. 1000);
 • Poolse wet betreffende de verrichting van diensten langs elektronische weg van 18 juli 2002 (geconsolideerde tekst: PB 2019, volgnr. 123);
 • Poolse Telecommunicatiewetgeving van 16 juli 2004 (geconsolideerde tekst van 2018, volgnr. 1954, zoals gewijzigd).
 1. Het gebruik van de website geschiedt via een beveiligde verbinding. De via de website verzonden en ontvangen informatie is privé.

  § 4 RAADPLEGING VAN DE WEBSITE DOOR DE GEBRUIKER

Om verzoeken van Gebruikers en Bezoekers aan de server op te slaan hoeven geen Persoonsgegevens te worden verwerkt, aangezien de gegevens niet in verband worden gebracht met specifieke raadplegers. De bronnen die door een Gebruiker of Bezoeker worden geraadpleegd, worden geïdentificeerd met behulp van URL's en betreffen:

 • het openbare IP-adres van het eindapparaat waar het verzoek vandaan komt;
 • de naam van het gebruikersstation - identificatie via het http-protocol, indien mogelijk;
 • de aankomsttijd van het verzoek;
 • de eerste regel van het http-verzoek
 • de http-antwoordcode;
 • de hoeveelheid gegevens die door de server is verzonden;
 • het URL-adres van de pagina die eerder door de Gebruiker is bezocht (de zogenaamde verwijzingslink), indien de website via een externe link is benaderd;
 • informatie over de browser;
 • informatie over fouten die zich tijdens de http-transactie hebben voorgedaan.

  § 5 COOKIEBELEID
 1. De Website maakt gebruik van zogenoemde cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat door de Website op het eindapparaat van de Bezoeker wordt opgeslagen in verband met zijn gebruik van de Website.
 2. Het gebruik van cookies maakt het niet mogelijk om persoonsgegevens, adresgegevens of vertrouwelijke informatie van de computer van de Bezoeker te verzamelen. De cookies-technologie stelt de exploitant alleen in staat om het profiel te bepalen van informatie waarin de Bezoeker geïnteresseerd is. Op die manier maken de verzamelde gegevens het mogelijk om het geaggregeerde verkeer van Bezoekers te bestuderen en voor statistische doeleinden te gebruiken.
 3. Het gebruik van "cookies" is bedoeld om te zorgen voor de goede werking van de Website, om anonieme statistieken te verzamelen die helpen bepalen hoe de inhoud op de Website wordt gebruikt en om bezoekers informatie en reclame aan te bieden die is afgestemd op hun voorkeuren.
 4. U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe de cookies op uw computer worden opgeslagen. Daartoe wijzigt u de instellingen/voorkeuren in uw webbrowser. De standaardinstellingen van populaire browsers staan meestal het opslaan van cookies toe. Door de Website te gebruiken stemt u als Bezoeker in met het gebruik van cookies in overeenstemming met de instellingen van uw browser. Het is ook mogelijk om de Website te gebruiken zonder cookies te gebruiken en op te slaan. In dat geval is het echter mogelijk dat niet alle websitefuncties beschikbaar zullen zijn.
 5. In het kader van de Website maken wij gebruik van de volgende soorten cookies:
  • "sessiecookies" - opgeslagen op het eindapparaat van de Bezoeker totdat hij de Website verlaat of zijn webbrowser uitzet;
  • "permanente cookies" - opgeslagen op het eindapparaat van de Bezoeker gedurende de periode die is gespecificeerd in de cookieparameters of totdat de cookies door de Bezoeker worden verwijderd;
  • "prestatiecookies" - maken het verzamelen van informatie over het gebruik van de Website mogelijk;
 • "onmisbare cookies" - maken het gebruik van de op de Website beschikbare diensten mogelijk;
 • "eigen cookies" - cookies van de Website;
 • "externe cookies" - cookies van een andere internetpagina’s dan de Website;
 • "reclamecookies" - cookies om advertenties op andere internetpagina’s af te stemmen op de voorkeuren van de Bezoeker;

  § 6 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
 1. Op de website worden geen gegevens van Bezoekers verwerkt, tenzij deze hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens en hun toestemming hebben verstuurd door middel van het Contactformulier, of door toestemming te geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens met de bedoeling hun een nieuwsbrief te doen toekomen.
 2. Op de website worden de volgende categorieën Gebruikersgegevens verwerkt: naam, achternaam, adres, e-mailadres, gedragsgegevens met betrekking tot activiteit op de Website.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke van Bezoekers die toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens en van Gebruikers en entiteiten die klachten hebben ingediend met betrekking tot het gebruik van de Website, is TAPISO, sise à Gowarczów, adresse : al. Wyzwolenia 61, 26-225 Gowarczów, ingeschreven in het Poolse Rijksregister voor Ondernemingen KRS bij de Districtsrechtbank voor Warschau, XII Afdeling Economische Zaken, onder nummer 5252742330, in het bezit van het statistische nr. REGON: 369631513 fiscaal id.nr. NIP:: 5252742330, met een volgestort aandelenkapitaal van 20 000 PLN (zegge: twintigduizend zloty).
 4. De persoonsgegevens van de Bezoeker mogen krachtens artikel 6, lid 1, onder a), AVG alleen worden verwerkt voor de doeleinden die zijn aangegeven in de toestemming van de Bezoeker inzake de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en die aan de Exploitant is verzonden via het Contactformulier of bij het aanvragen van de nieuwsbrief of in het geval van het aanmaken van een Gebruikersaccount.
 5. Krachtens artikel 6, lid 1, onder b), AVG worden de persoonsgegevens van Gebruikers door de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend verwerkt om het Gebruikersaccount bij te houden en om te waarborgen dat gebruik kan worden gemaakt van de voor de Gebruiker bestemde functies.
 6. Krachtens artikel 6, lid 1, onder c), AVG worden de persoonsgegevens van entiteiten die een klacht hebben ingediend door de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend verwerkt ten behoeve van het onderzoek van de klacht en zo lang als nodig is om de hoogste kwaliteit van dienstverlening in het kader van de website te waarborgen.
 7. Persoonsgegevens van personen die een aankoop op de website hebben gedaan, worden verwerkt ten behoeve van de tenuitvoerlegging van een koopovereenkomst krachtens artikel 6, lid 1, onder b), AVG en worden verwerkt zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de behandeling van eventuele klachten of garanties inzake de gekochte goederen.
 8. De verwerkingsverantwoordelijke kan de persoonsgegevens van de in de leden 3 tot en met 7 bedoelde personen verwerken krachtens artikel 6, lid 1, onder f), AVG indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden die voortvloeien uit zijn gerechtvaardigde belangen.
 9. De verwerkingsverantwoordelijke kan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen persoonsgegevens van de in de punten 3 tot en met 7 bedoelde personen beschikbaar stellen op verzoek van rechtshandhavingsinstanties, andere overheidsorganen, de politie en andere diensten. Voor de openbaarmaking van persoonsgegevens is in een dergelijk geval geen toestemming van de betrokkenen vereist.
 10. De in de leden 3 tot en met 7 bedoelde personen hebben in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens recht op toegang tot de inhoud van de gegevens, recht op rectificatie ervan, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde autoriteit.
 11. De in de punten 3 tot en met 7 bedoelde personen hebben het recht om de gegevens te laten wissen, het recht om de verwerking te laten beperken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens, tenzij de algemeen toepasselijke wetgeving of de aard van de rechtsbetrekking tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke zich daartegen verzet.
 12. Indien de Gebruiker Persoonsgegevens van andere personen (waaronder hun naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) naar de Website uploadt, mag hij dit alleen doen op voorwaarde dat hij de bepalingen van het algemeen toepasselijk recht niet schendt.
 13. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte. Persoonsgegevens kunnen aan derden worden toevertrouwd om gebruik te maken van de diensten van een e-mailprovider, juridische diensten te verlenen en gebruik te maken van IT-diensten.
 14. In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden toevertrouwd aan externe entiteiten die diensten verlenen aan de Exploitant, waaronder met name leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van IT-systemen, entiteiten die juridische diensten verlenen, marketingbureaus (in het kader van de aan de Exploitant verleende marketingdiensten) en leveranciers van via de website gekochte goederen.

  § 7 DUUR VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
 1. De duur van de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke hangt af van het soort dienst dat wordt verleend en van het doel van de verwerking. In beginsel worden de gegevens verwerkt voor de duur van de dienstverlening, tot de intrekking van de uitdrukkelijke toestemming of, in gevallen waarin de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke is, tot het indienen van een doeltreffend bezwaar tegen deze gegevensverwerking.
 2. De termijn voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden verlengd indien deze verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling en het onderzoek van een eventuele vordering of voor de verdediging tegen een vordering, en daarna alleen indien en voor zover dit bij wet is voorgeschreven. Na afloop van de verwerkingstermijn worden de gegevens onomkeerbaar gewist of anoniem gemaakt.

  § 8 SLOTBEPALINGEN
 1. De Exploitant behoudt zich het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid te wijzigen om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft en voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften. Een wijziging van het privacybeleid van de website kan ook het gevolg zijn van veranderingen in de technologie, methoden, doeleinden of de rechtsgrondslag van de verwerkte persoonsgegevens van de gebruikers.
 2. Vragen over dit privacy- en cookiebeleid, met inbegrip van de verwerking van de Persoonsgegevens van Gebruikers en het privacybeleid, dienen naar het volgende e-mailadres te worden gestuurd: rodo@tapiso.com
 3. De laatste wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid werden aangebracht op 12. 2021

 

Gratis levering voor alle bestellingen
Retourneren binnen 30 dagen
Onmiddellijke verzending
Copyright © 2022 Tapiso